ရုံးများနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေး

မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သင်ကြားရေးကိစ္စအဝ၀ ကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြု၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ (Administrative Board) နှင့် တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့ (The Senate) တို့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ အမိန့်ကြေညာချက်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို လမ်းညွှန်ချက်ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်း ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန် တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ (Administrative Board)ကို ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။

သင်ကြားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြစ်သော သင်ရိုးမာတိကာ နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များကို ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ သင်ကြားနိုင်ရေး စိစစ်သုံးသပ် အကဲဖြတ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လမ်းညွှန်အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်းများ၊ စာမေးပွဲကျင်းပရက်နှင့် အောင်စာရင်းများထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း၊ ဘွဲ့၊ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ်နှင့်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းများနှင့် ကျောင်းသား ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့(The Senate) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းစီမံအုပ်ချုပ်ပါသည်။

တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ (Administrative Board)

တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

၁။  ပါမောက္ခချုပ်  –  ဥက္ကဌ

၂။   ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်   –  ဒုတိယဥက္ကဌ

၃။   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့(၁)ဦး – အဖွဲ့ဝင်

၄။   ပါမောက္ခချုပ်၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်- အဖွဲ့ဝင်

၅။   ပါမောက္ခချုပ်၊ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်- အဖွဲ့ဝင်

၆။   ပါမောက္ခချုပ်၊ မုံရွာတက္ကသိုလ်- အဖွဲ့ဝင်

၇။   ဝါရင့်ပါမောက္ခ (၃)ဦး – အဖွဲ့ဝင်

၈။   ဌာနမှူး၊သင်တန်းရေးရာ – အဖွဲ့ဝင်

၉။   ဆရာများသမဂ္ဂ (၂)ဦး – အဖွဲ့ဝင်

၁၀။   ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (၂)ဦး- အဖွဲ့ဝင်

၁၁။   ဌာနမှူး၊စီမံ/ဘဏ္ဍာ – အတွင်းရေးမှူး

တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့(The Senate)

တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

၁။        ပါမောက္ခချုပ်   –   ဥက္ကဌ

၂။         ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်   –   ဒုတိယဥက္ကဌ

၃။        ပါမောက္ခ/ဌာနမှူးများ   –  အဖွဲ့ဝင်

၄။        ဌာနမှူး၊သင်တန်းရေးရာ  –   အဖွဲ့ဝင်

၅။        မော်ကွန်းထိန်း   –  အတွင်းရေးမှူး

Total Views 462 , and 2 views today