ကျောင်းသားစာရင်း

မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းသားစာရင်းကို အတန်းအလိုက်၊ဘာသာရပ်အလိုက်ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဘာသာရပ်
အတန်း
၀ါဏိဇ္ဇဗေဒစာရင်းကိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်းအင်းဘောဂဗေဒMBAMPAစုစုပေါင်း
ပထမနှစ်196114227265253--1055
ဒုတိယနှစ်15378148202200--781
တတိယနှစ်9535118165175--588
စတုတ္ထနှစ်8859104136132--519
ပထမနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း2610282212--98
ဒုတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း25930828--100
တတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်း2915252227--118
မဟာအရည်အချင်းစစ်1253115--36
ပထမနှစ် မဟာတန်း2214-15132854146
ဒုတိယနှစ် မဟာတန်း5912-10115973224
ပါရဂူတန်း20--911--40
စုစုပေါင်း725351683855877871273705

Total Views 462 , and 1 views today