သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

  1. Collaboration with EEPSEA (The Economy and Environment Partnership – Southeast Asia) ( Philippines) for environmental research
  2. Collaboration with NIDA (National Institute for Development of Administration) (Thailand)

ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့်ပတ်သက်၍ EEPSEA (Philipping) နှင့် လည်းကောင်း၊ ပြည့်သူ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့်ပတ်သက်၍ NIDA (Thailand) နှင့် လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Total Views 372 , and 1 views today