သင်တန်းနှင့်ဘွဲ့နှင်း

သင်တန်းအစီအစဉ်

မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားလျက်ရှိသော ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန်တန်းများ၏ သင်တန်း အစီအစဉ်များကို အောက်ပါဇယားတွင် ပညာသင်ကာလများအလိုက် ဖော်ပြထား ပါသည်။

 

ပထမပညာသင်ကာလ ဒုတိယပညာသင်ကာလ
စာသင်ကာလ စာမေးပွဲကာလ စာသင်ကာလ စာမေးပွဲကာလ
ဘွဲ့ကြို ရိုးရိုးတန်း/ဂုဏ်ထူးတန်း ၈-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၆-၃-၂၀၁၇ ၁၉-၃-၂၀၁၇ မှ ၂၇-၃-၂၀၁၇ ၂-၆-၂၀၁၇ မှ ၁၆-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ မှ ၂၇-၉-၂၀၁၇
ဘွဲ့လွန် ပထမနှစ်/မဟာတန်း ၈-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၆-၃-၂၀၁၇ ၁၉-၃-၂၀၁၇ မှ ၂၇-၃-၂၀၁၇ ၂-၆-၂၀၁၇ မှ ၁၆-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ မှ ၂၇-၉-၂၀၁၇
ဒုတိယနှစ်/မဟာတန်း ၂-၆-၂၀၁၇ မှ ၁၆-၉-၂၀၁၇ ၁၉-၉-၂၀၁၇ မှ ၂၇-၉-၂၀၁၇ ကျမ်းပြုကာလ

 

အပ်နှင်းသောဘွဲ့များ ရိုးရိုးဘွဲ့ မဟာဘွဲ့ ပါရဂူဘွဲ့
အထူးပြုဘာသာရပ်
စာရင်းကိုင်ပညာ B.Act M.Act Ph.D (Commerce)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ B.BA M.BA Ph.D (Commerce)
စာရင်းအင်းပညာ B.Econ (Stat) M.Econ (Stat) Ph.D (Statistics)
ဘောဂဗေဒ B.Econ (Eco) M.Econ (Eco) Ph.D (Economics)
ပြည်သူရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှု MPA

မှတ်ချက်။ ။နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခန်းအနား ကျင်းပပါသည်။

Total Views 497 , and 1 views today