ဘွဲ့လွန်သင်တန်း

မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်း

စတုတ္ထနှစ်အောင်စာရင်းတွင် မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းတက်ရောက်ရန်အဆင့်မီသူ ဖြစ်ရမည်။

 

မဟာဘွဲ့သင်တန်း

  • တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်းကို ပထမတန်း(သို့မဟုတ်)ဒုတိယတန်း (ပထမဆင့်)သို့မဟုတ် ဒုတိယတန်း(ဒုတိယဆင့်)ဖြင့် အောင်မြင်သူ
  • မဟာအရည် အချင်းစစ်သင်တန်းအောင်မြင်သူ ဖြစ်ရမည်။
  • စတုတ္ထနှစ်တွင် Core Course (2) ခုတွင် GP-5 ရရှိပြီး ကျန်ဘာသာရပ်များတွင်လည်း GP-4 နှင့်အထက် ရရှိ၍ GPA-4.5 နှင့်အထက် ရရှိပါကမဟာတန်းသင်တန်း သို့ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်။

Total Views 405 , and 2 views today