အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သုတေသနနယ်ပယ်

 • ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှု (Rural Development)
 • ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု (Trade & Investment)
 • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (Environment)
 • လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု (Agricultural Development)
 • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (Transportation)
 • ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု (Regional Development)
 • စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု
 • လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေး
 • လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု
 • မြန်မာစာပေနှင့်ဘာသာစကား
 • Functional Analysis
 • Operations Research
 • Graph

Total Views 407 , and 1 views today