သင်တန်းကြေး

ပထမနှစ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ကျောင်းလခစသည့် အခကြေးငွေများ

စဉ် အကြောင်းအရာ သင့်ငွေ(ကျပ်)
၁။ ကျောင်းဝင်ကြေး ၁၀ဝ
၂။ မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁၀ဝ
၃။ ကျောင်းလခ(ပ+ဒု ပညာသင်ကာလ) ၆၀ဝ၀
၄။ အားကစားကြေး ၁၀ဝ
၅။ စာမေးပွဲကြေး ၃၀ဝ
၆။ စာကြည့်တိုက်ကြေး ၃၀ဝ
၇။ ကျောင်းသားကတ်ကြေး ၅၀
၈။ မဂ္ဂဇင်းကြေး ၂၇၀ဝ
စုစုပေါင်း ၉၆၅၀

ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ စတုတ္ထနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မဟာအရည်အချင်းစစ်၊ ပထမနှစ်မဟာတန်း နှင့် ဒုတိယနှစ် မဟာတန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ ကျောင်းလခစသည့် အခကြေးငွေများ

စဉ် အကြောင်းအရာ သင့်ငွေ(ကျပ်)
၁။ ကျောင်းလခ(ပ+ဒု ပညာသင်ကာလ) ၆၀၀၀
၂။ အားကစားကြေး ၁၀၀
၃။ စာမေးပွဲကြေး ၁၀၀
၄။ စာကြည့်တိုက်ကြေး ၃၀၀
၅။ ကျောင်းသားကတ်ကြေး ၅၀
၆။ မဂ္ဂဇင်းကြေး ၂၇၀၀
စုစုပေါင်း ၉၄၅၀

မှတ်ချက်။ ။မဟာအရည်းအချင်းစစ်နှင့် ပထမနှစ်မဟာတန်းများသည် ကျောင်းဝင်ကြေး-၁၀ဝိ/-ကျပ်နှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေး-၁၀ဝိ/-ကျပ် ပေးသွင်းကြရမည်။

MBA နှင့် MPA ပထမနှစ်ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ကျောင်းလခစသည့်အခကြေးငွေများ

စဉ် အကြောင်းအရာ သင့်ငွေ(ကျပ်)
ကျောင်းဝင်ကြေး ၁၀၀၀
မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁၀၀၀
ကျောင်းလခ (တစ်လ ၂၀ဝ၀ဝ_၁၂လ) (ပ၊ဒု၊တ၊စ အပိုင်းများအတွက်) ၂၄၀၀၀၀
အားကစားကြေး ၁၀၀
စာမေးပွဲကြေး ၃၀၀၀
စာကြည့်တိုက်ကြေး ၃၀၀၀
ကျောင်းသားကတ်ကြေး ၅၀
မဂ္ဂဇင်းကြေး ၂၇၀၀
စုစုပေါင်း ၂၅၀၈၅၀

MBA နှင့် MPA ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ကျောင်းလခစသည့်အခကြေးငွေများ

စဉ် အကြောင်းအရာ သင့်ငွေ(ကျပ်)
ကျောင်းလခ (တစ်လ ၂၀ဝ၀ဝ_၁၂လ) (ပ၊ဒု၊တ၊စ အပိုင်းများအတွက်) ၂၄၀၀၀၀
အားကစားကြေး ၁၀၀
စာမေးပွဲကြေး ၃၀၀၀
စာကြည့်တိုက်ကြေး ၃၀၀၀
ကျောင်းသားကတ်ကြေး ၅၀
မဂ္ဂဇင်းကြေး ၂၇၀၀
စုစုပေါင်း ၂၄၈၈၅၀

ပါရဂူဘွဲ့အကြိုသင်တန်းနှင့် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများအတွက်ကျောင်းလခစသည့်အခကြေးငွေများ

စဉ် အကြောင်းအရာ သင့်ငွေ(ကျပ်)
၁။ ကျောင်းဝင်ကြေး ၁၀၀၀
၂။ မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁၀၀၀
၃။ ကျောင်းလခ (တစ်လ ၂၀ဝ၀ဝ_၁၂လ) ၂၄၀၀၀
၄။ အားကစားကြေး ၁၀၀
၅။ စာမေးပွဲကြေး ၃၀၀
၆။ စာကြည့်တိုက်ကြေး ၃၀၀
၇။ ကျောင်းသားကတ်ကြေး ၅၀
၈။ မဂ္ဂဇင်းကြေး ၂၇၀၀
စုစုပေါင်း ၂၇၆၅၀

ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်နှင့်စတုတ္ထနှစ်(ပ+ဒု)ပညာသင်ကာလ ကျရှုံး ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ ကျောင်းလခစသည့် အခကြေးငွေများ

(က) ပညာသင်ကာလ(၁)ခု ဖြေဆိုသူများ ပေးသွင်းရန်ငွေ

စဉ် အကြောင်းအရာ သင့်ငွေ(ကျပ်)
၁။ ကျောင်းလခ ၃၀၀၀
၂။ အားကစားကြေး ၁၀၀
၃။ စာမေးပွဲကြေး ၁၅၀
၄။ စာကြည့်တိုက်ကြေး ၃၀၀
၅။ ကျောင်းသားကတ်ကြေး ၅၀
၆။ မဂ္ဂဇင်းကြေး ၂၇၀၀
စုစုပေါင်း ၆၃၀၀

(ခ) ပညာသင်ကာလ(၂)ခုစလုံး ဖြေဆိုသူများ ပေးသွင်းရန်ငွေ

စဉ် အကြောင်းအရာ သင့်ငွေ(ကျပ်)
၁။ ကျောင်းလခ ၆၀၀၀
၂။ အားကစားကြေး ၁၀၀
၃။ စာမေးပွဲကြေး ၃၀၀
၄။ စာကြည့်တိုက်ကြေး ၃၀၀
၅။ ကျောင်းသားကတ်ကြေး ၅၀
၆။ မဂ္ဂဇင်းကြေး ၂၇၀၀
စုစုပေါင်း ၉၄၅၀

Total Views 450 , and 1 views today