ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

We work from Monday till Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

Contact Methods Phone

ပါမောက္ခချုပ်ရုံး

Ph No. – +95 71 22671
Fax Ph No. – +95 71 23659
Email – eco.monywa@mail.com
Contact Methods Phone

သင်တန်းရေးရာဌာန

Ph No. – +95 71 23658
Contact Methods Phone

CABS သင်တန်းအတွက် ဝါဏိဇ္ဇဗေဒဌာန

Ph No. – +95 71 23658
Ph No. – +95 9 766027690
Ph No. – +95 9 422112470
Contact Methods Phone

Dip. DS သင်တန်းအတွက် အသုံးချဘောဂဗေဒဌာန

Ph No. – +95 71 23658
Ph No. – +95 9 791888412
Contact Methods Phone

MBA သင်တန်းအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန

Ph No. – +95 71 23658
Ph No. – +95 9 442934225
Contact Methods Phone

MPA သင်တန်းအတွက် ဘောဂဗေဒဌာန

Ph No. – +95 71 23658
Ph No. – +95 9 789951019

Total Views 586 , and 2 views today