စီမံနှင်.ဘဏ္ဍာဌာန

စီမံနှင်.ဘဏ္ဍာဌာန

တက္ကသိုလ်၏ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ တည်ဆောက်ရေး၊ သန့်ရှင်သာယာ လှပရေးနှင့် အခမ်းအနားပွဲများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဌာနကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနတွင် စီမံရေးရာဌာန၊ ဘဏ္ဍာဌာနနှင့် အင်ဂျင်နီယာ နယ်မြေဌာနဟူ၍ ဌာနခွဲ(၃)ခုပါဝင်ပါသည်။ စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ

 • စီမံနှင်.ဘဏ္ဍာဌာန
  • စီမံဌာန
  • ဘဏ္ဍာဌာန
   • လစာနှင်စရိတ်
   • စာရင်းပြု
   • ကြွေးကျန်စစ်
   • ငွေကိုင်
   • စတို
  • အင်ဂျင်နီယာဌာန
   • အင်ဂျင်နီယာမှူး
    (တည်ဆောက်ရေး)
   • အင်ဂျင်နီယာမှူး
    (ပြင်/ထိန်း)
စဉ် ရာထူး အရေအတွက်
၁။ ဌာနမှူး
၂။ ဌာနခွဲမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ)/အင်ဂျင်နီယာမှူး
၃။ ဌာနစုမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ)/လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ
၄။ ရုံးအုပ်/စာရင်းကိုင်း-၁
၅။ ဌာနခွဲစာရေး/စာရင်းကိုင်း-၂/ပစ္စည်းထိန်း-၂/ ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး/အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ ၁၇
၆။ အကြီးတန်းစာရေး/စာရင်းကိုင်း-၃/ပစ္စည်းထိန်း-၃/လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ ၂၁
၇။ အငယ်တန်းစာရေး/စာရင်းကိုင်း-၄/ပစ္စည်းထိန်း-၄/လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ ၁၄
၈။ လုပ်သားမှူး/သန့်ရှင်းရေး ၁၇
၉။ ရုံးအကူ/လုပ်သားအထွေထွေ/အစောင့်/စာပို့ ၃၄
စုစုပေါင်း ၁၁၁

စီမံ/ဘဏ္ဍာဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော အရာရှိကြီးများစာရင်း

 1. ဦးအေးမင်း – ဌာနမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ)
 2. ဒေါ်ဖြူပြာ- ဌာနခွဲမှူး (စီမံ)
 3. ဒေါ်သင်းသင်း – ဌာနခွဲမှူး (ဘဏ္ဍာ)
 4. ဒေါ်အေးနုနုရီ – အင်ဂျင်နီယာမှူး (တည်ဆောက်ရေး)
 5. ဦးညီညီလှိုင်ဦး – အင်ဂျင်နီယာမှူး (ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး)
 6. ဒေါ်စိမ့်ရွှေစင် – လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ
 7. ဒေါ်နိုင်နိုင်မော် – ဌာနစုမှူး(စီမံ)
 8. ဒေါ်ရီရီမြင့် – ဌာနစုမှူး(ဘဏ္ဍာ)

Total Views 449 , and 2 views today