သင်ကြားရေးပြက္ခဒိန်

စဉ်သင်တန်းသင်တန်းနှစ်သင်တန်းကာလစတင်သောရက်ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန်စာမေးပွဲရက်များကျောင်းပိတ်ရက်များ
1ဘွဲ့ကြိုပထမနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
ဒုတိယနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
တတိယနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
စတုတ္ထနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
2ဂုဏ်ထူးတန်းပထမနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
ဒုတိယနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
တတိယနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
3မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်တန်းတစ်နှစ်သင်တန်းပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
4
မဟာတန်း
ပထမနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ
ဒုတိယနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဇွန်လစက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာလထိ
ဒုတိယနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလမတ်လ တတိယအပတ်မတ်လ နောက်ဆုံးအပတ်နှစ်စဉ်ဧပြီလမှ မေလထိ

Total Views 429 , and 1 views today